ALGEMENE VOORWAARDEN LEROY SEIJDEL COMPANY

Inhoudsopgave:

Artikel 1  –  Definities
Artikel 2  –  Identiteit van de ondernemer
Artikel 3  –  Toepasselijkheid
Artikel 4  –  Het aanbod
Artikel 5  –  De overeenkomst
Artikel 6  –  Herroepingsrecht
Artikel 7  –  Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8  –  De prijs
Artikel 9   – Nakoming en extra garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: Leroy Seijdel Company, de natuurlijke of rechtspersoon die producten,
(toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
*bol.com b.v.
*handelend onder de naam/namen: bol.com

*Vestigings- & bezoekadres:
*Papendorpseweg 100
*3528 BJ Utrecht

Telefoonnummer Nederland: *
Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week
E-mail: *

KvK-nummer: *
Btw-identificatienummer Nederland: *

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:
de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek
van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave
van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van de dienst of digitale inhoud aan de consument
de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het vestigingsadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet ontbinden. Door akkoord te
gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de consument uitdrukkelijk afstand te doen
van zijn herroepingsrecht.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager
is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
2. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde
van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
3. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument
heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De consument verklaart hierbij uitdrukkelijk, overeenkomstig het hiervoor bepaalde in ‘Artikel 6 – Herroepingsrecht’, dat de ondernemer duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld dat de consument geen beroep kan doen op
ontbinding van een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd dan wel herroeping van voormelde overeenkomst. Voorts is de
uitvoering van voormelde overeenkomst begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument.

Artikel 8 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond
van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. De ondernemer garandeert niet dat de consument uiteindelijk – na het complementeren van
een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet
op een materiële drager is geleverd – bewuster, energieker en productiever kan leven. Dit is
immers mede afhankelijk van de bereidheid en het eigen initiatief van de consument.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van het hiervoor bepaalde.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van vermissing van de digitale inhoud berust bij de ondernemer tot het moment
van betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf dit moment komt het
risico van vermissing geheel bij de consument te liggen.

Artikel 11 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen
de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,
na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. De consument kan elektronisch klachten bij de ondernemer indienen.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
mediation. De kosten hiervoor komen geheel voor rekening van de consument. De mediator
zal in onderling overleg tussen de consument en ondernemer worden aangewezen.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.